Programmaverantwoording

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling

  • We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn.
  • Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
  • Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
  • De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 17.885
Gerealiseerd € 17.456
Afwijking € 429
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52