Jaarrekening

Begrotingsoverschrijdingen

  • In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2020 opgenomen
  • Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
  • De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld

Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Omschrijving
taakveld

begrotings-
overschrijding
van de lasten

compensatie door
hogere inkomst
of dekking elders

binnen beleid en
onvoorzienbaar

binnen beleid
en voorzienbaar

Categorie indeling
(1 t/m 7b)

0.1

Bestuur

206,8

20,3

186,5

4

0.3

Beheer overige
gebouwen en gronden

217,3

217,3

-

1

0.4

Overhead

436,7

56,3

380,4

4

0.5

Treasury

18,0

-

18,0

4

0.64

Belastingen overig

156,3

-

156,3

4

1.1

Crisisbeheersing en
brandweer

13,0

-

13,0

4

2.4

Economische havens
en waterwegen

69,5

18,1

51,4

4

3.4

Economische promotie

341,0

-

341,0

4

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

120,0

43,0

77,0

combi 1 en 2

5.1

Sportbeleid en activering

22,9

10,0

12,9

4

5.2

Sportaccomodaties

37,3

-

37,3

4

5.4

Musea

1,1

-

1,1

4

5.6

Media

2,2

-

2,2

4

6.3

Inkomensregelingen

5.109,0

5.109,0

-

1

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

122,2

22,4

99,8

2

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

110,9

35,9

75,0

2

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

652,1

4,5

647,6

2

6.82

Geëscaleerdezorg 18-

162,2

22,2

140,0

2

7.3

Afval

401,5

401,5

-

1

7.5

Begraafplaatsen en
crematoria

210,3

162,3

48,0

1

totaal

8.410,0

6.122,7

2.235,9

51,4

In de tabel overzicht begrotingsoverschrijdingen is sinds de jaarrekening 2020 van de gemeente Beverwijk een kolom toegevoegd. Het betreft de meest rechter kolom, deze refereert naar soorten begrotingsafwijkingen die de commissie BBV onderkent voor de toetsing op begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen binnen dit overzicht zijn per taakveld getoond, maar de beoordeling op begrotingsrechtmatigheid vindt per programma plaats. Waar gezien de afwijkingen in combinatie met de categorie aanleiding voor is, volgt onderstaand een toelichting per programma.

  • Programma 0 Bestuur en ondersteuning: Overschrijdingen die niet deels gecompenseerd zijn door hogere baten of dekking elders, passen binnen het beleid en hadden niet voorzien kunnen worden.
  • Programma 3 Economie: Deze overschrijding past binnen het beleid en had niet voorzien kunnen worden.
  • Programma 6 Sociaal domein & Programma 7 Volksgezondheid en milieu: Het grootste deel van de overschrijdingen is gecompenseerd door hogere baten of dekking elders. Het resterende deel past binnen het beleid en had niet voorzien kunnen worden.
  • Alleen de overschrijding op taakveld 2.4 was overwegend voorzienbaar, echter wordt deze voor de beoordeling van begrotingsrechtmatigheid teniet gedaan doordat de lasten binnen dit programma per saldo binnen de begroting vallen.

Op grond van bovenstaande analyse blijkt dat de gemeente voldoet aan het criterium voor begrotingsrechtmatigheid.                                      

Toelichting kolom Categorie indeling:
Categoriale indeling van de accountant welke overschrijdingen wel of niet meetellen in de beoordeling van rechtmatigheid.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52