Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

  • Het college voert een situationeel grondbeleid. Primair wordt een facilitair grondbeleid gehanteerd op basis van de nota grondbeleid. Zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid Beverwijk. Het college kan een actieve houding innemen als gewenste/noodzakelijke maatschappelijke doelen niet door de markt worden gerealiseerd.
  • Voor project Binnenduin is gekozen voor een actieve houding. Het college heeft grond aangekocht voor toekomstige bebouwing of aanleg van openbare ruimte.

Grondexploitaties

  • De grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de meerjarenprognose grondexploitaties (MJP Grex). Het MJP Grex 2020 is vastgesteld door de raad op 17 december 2020. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven.

Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Met de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico’s af te dekken.

In het MJP Grex 2020 is aangegeven dat het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties een voorzienbaar overschot van €3,41 mln bedraagt.

De risico's van grondexploitaties maken onderdeel uit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van de jaarstukken.

Voor het afdekken van de risico’s van de grondexploitaties is een bestemmingsreserve grondexploitaties aanwezig. Deze bestemmingsreserve is ruim voldoende voor het dekken van de risico’s op de grondexploitaties.

De grondexploitatie Plantage fase 4/5 is in 2019 door de raad vastgesteld met een verliesvoorziening van €229 dzd. Bij de actualisatie van deze grondexploitatie voor het MJP Grex 2020 is deze verliesvoorziening bijgesteld naar €109 dzd, waardoor een storting van €100 dzd in 2020 in de bestemmingsreserve grondexploitaties heeft plaatsgevonden.

Voor de grondexploitaties is in 2020 per saldo voor €290 dzd tussentijdse winst genomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52