Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

  • De jaarrekening is opgemaakt conform de voorschriften die het BBV daarvoor geeft, waarbij rekening is gehouden met de gebruikelijke beginselen voor verslaggeving zoals het hanteren van het realisatie- en voorzichtigheidsbeginsel en het voeren van een bestendige gedragslijn.
  • Waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
  • Baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Een uitzondering vormt de afrekening van opbrengsten van het CAK (Wmo) die in het jaar van ontvangst worden verwerkt.
  • Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
  • Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
  • Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52