Bestuur en ondersteuning

Financiële toelichting

Bestuur (0.1) ; nadelig saldo €186 dzd

 • De lasten zijn hoger, hoofdzakelijk door de actualisatie van de pensioenvoorziening van huidige en gewezen wethouders. De hoogte van de voorziening is aan de hand van actuariële berekeningen opnieuw berekend. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening.
 • Na actualisatie van de voorziening wachtgeld ex bestuurders kon €20 dzd vrijvallen, dit verklaart de hogere baten op dit taakveld.

Burgerzaken (0.2) ; voordelig saldo €15 dzd

 • Zowel de baten (€50 dzd) als de lasten (€64 dzd) zijn in 2020 lager dan begroot, als gevolg van de maatregelen met betrekking tot Covid-19 zijn er o.a. minder huwelijksvoltrekkingen en aanvragen van reisdocumenten geweest in 2020.

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3) ; voordelig saldo €1,4 mln voor reservemutatie, nadelig resultaat €132 dzd na reservemutatie

 • De baten zijn €1,7mln hoger door de verkoopopbrengst van woningen en grond.
 • De hogere lasten van €217 dzd bestaan uit een afboeking van de boekwaarde van verkocht vastgoed, inhuurkosten en een storting in de voorziening dubieuze debiteuren
 • Het resultaat van de verkoopopbrengsten van afgestoten vastgoed, minus de gemaakte kosten, is €1,6 mln. Dit bedrag is gestort in de algemene reserve.

Overhead (0.4) ; nadelig saldo €380 dzd

Overhead (x € 1.000)

Aangepaste begroting 2020

Werkelijk 2020

Verschil W-B

1. Personeel

7.100,6

7.470,3

-369,7

2. ICT

1.194,5

1.204,3

-9,8

3. Huisvesting en Facilitair

2.277,4

2.244,8

32,6

4. Uitbestede diensten

1.097,7

1.131,5

-33,9

5. Doorbelasting naar grexen

-75,7

-76,1

0,4

Totaal

11.594,4

11.974,9

-380,4

 1. Personeel; Er is een overschrijding op de personele lasten. Dit komt onder andere door inhuur op managementniveau gedurende een deel van het jaar, o.a. vanwege de coronacrisis. Ook op andere posities binnen de overhead is ingehuurd. In 2021 wordt de formatie binnen de overhead (ondersteunende taken), in het kader van de organisatieontwikkeling, opnieuw bekeken.
  Er zijn lagere lasten op het gebied van opleidingen, vergoedingen reis- en verblijfkosten.
  Vanwege de coronacrisis heeft de organisatieontwikkeling vertraging opgelopen, hierdoor is een deel van het budget niet uitgegeven.
 2. ICT ; minimale afwijking
 3. Huisvesting en facilitair; In de najaarsnota is een incidenteel bedrag opgenomen van €110dzd voor onderhoud aan het stadhuis. Hierbij is geen rekening gehouden dat een deel van deze onderhoudslasten werd doorbelast aan de Vereniging van Eigenaren (VVE). Dit verklaart de onderschrijding op dit onderdeel.
 4. Uitbestede diensten; Op het gebied van schoonmaak en rechtsdeskundige advisering waren de kosten hoger dan begroot. Een deel van de schoonmaakkosten was corona gerelateerd.
 5. Doorbelasting naar grexen; minimale afwijking

Treasury (0.5) ; nadelig saldo €49 dzd

 • De garantstellingsprovisie van de HVC en de ontvangen rente van de SVn zijn hoger dan begroot.
 • De dividenduitkering van de BNG is lager dan begroot. De BNG heeft bericht dat er over 2019 vooralsnog een bedrag van €39 dzd aan dividend wordt uitgekeerd. Het resterende bedrag van €71 dzd blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment. De BNG heeft hiertoe besloten, vanwege de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft banken aanbevolen om, vanwege de corona pandemie, tot 30 september 2021 af te zien van dividenduitkering of deze te beperken. Het is nog onduidelijk wanneer het restant wordt uitgekeerd, dit is afhankelijk van toekomstige aanbevelingen van de ECB.

OZB woningen (0.61) ; voordelig saldo €12 dzd

 • minimale afwijking, geen toelichting

OZB niet-woningen (0.62) ; voordelig saldo €14 dzd

 • minimale afwijking, geen toelichting

Parkeerbelasting (0.63) ; nadelig saldo €313 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie

 • De baten van het betaald parkeren en de naheffingen zijn lager dan begroot. Dit komt vooral omdat er door de corona crisis minder bezoekers in het centrum waren. Omdat de inkomsten van 2020 lager zijn, is er €313 dzd minder in het parkeerfonds gestort dan begroot. Over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 hebben we van de rijksoverheid  €158 dzd ontvangen als compensatie voor de gederfde parkeerinkomsten door corona. Deze baten maken onderdeel uit van het steunpakket en zijn verantwoord in taakveld Overige baten en lasten (0.8). Door de relatie met parkeren ligt het in lijn dat deze ontvangen compensatie wordt gestort in het parkeerfonds, dit wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming.
 • Belastingen overig (0.64) ; nadelig saldo €267 dzd
 • De opbrengsten reclame en precario bovengronds zijn lager dan begroot. Er is minder gebruik gemaakt van gemeentegrond en er wordt op minder plaatsen reclame-uitingen toegestaan. Omdat er door Covid-19 vrijwel geen evenementen zijn geweest is er ook minder reclame gemaakt voor evenementen.
 • De lasten zijn hoger door mutaties in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren, afboeken oninbare heffingen en proceskosten.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7) ; voordelig saldo €336 dzd

 • De inkomsten uit het gemeentefonds zijn voor 2020 hoger dan geraamd (€263 dzd). Dit komt omdat de raming is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2020. Het effect van de decembercirculaire is namelijk niet meer in de begroting verwerkt.
 • Over de jaren 2017, 2018 en 2019 hebben we nog een bedrag van €90 dzd ontvangen
 • De vergoeding van de gemeente Heemskerk voor VO-leerlingen is €17 dzd lager, dit komt door een lager leerlingenaantal dan waarmee in de raming rekening was gehouden.

Overige baten en lasten (0.8) ; voordelig saldo €1,4 mln

 • De lasten zijn hoger omdat op dit taakveld een stelpost is opgenomen voor de steunmiddelen die we via het gemeentefonds hebben ontvangen. Het gaat hierbij om de middelen uit het 1e en 2e compensatiepakket (septembercirculaire). De hogere lasten en lagere baten vanwege corona zijn verwerkt op de diverse taakvelden. Voor meer informatie hierover wijzen we naar de coronaparagraaf.
 • Voor de middelen die in 2020 nog niet zijn benut en nodig zijn in 2021 wordt een  budgetoverheveling. aangevraagd.
 • De baten zijn iets lager dan begroot. De werkelijke vergoeding die door de woningcoöperaties wordt betaald voor kwijtschelding op rioolheffing is lager dan begroot.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52