Paragrafen

Covid-19

Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en de realisatie ervan in 2020. Naast hogere lasten heeft de gemeente Beverwijk ook te maken met inkomstenderving.
In 2020 is er €849 dzd aan Covid-19 gerelateerde kosten gemaakt. Daarnaast is er ten opzichte van de begroting een inkomstenderving van € 477 dzd geweest.

Programma

Lasten (x 1.000)

Bestuur en ondersteuning

80,6

Veiligheid

169,2

Verkeer, vervoer en waterstaat

10,2

Economie

31,8

Onderwijs

105,1

Sport, cultuur en recreatie

118,7

Sociaal domein

320,0

Volksgezondheid en milieu

13,4

VHROSV

0,1

Eindtotaal

849,2

Hogere lasten
De Covid-19 gerelateerde lasten in 2020 hebben met name betrekking op het extra handhaven van de maatregelen, het vergoeden van de noodopvang en ouderbijdragen van de kinderopvang en financiële ondersteuning van culturele instellingen, Wmo instellingen en ambulante jeugdhulp. In de programmaverantwoording is gedetailleerd toegelicht waar de kosten betrekking op hebben.

Inkomstenderving
De inkomstenderving als gevolg van Covid-19 heeft betrekking op toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, evenementenleges en marktleges. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Beverwijk € 1.673 dzd in 2020 ontvangen aan steunmiddelen om de hogere lasten en inkomstenderving als gevolg van Covid-19 op te vangen. Het Rijk heeft hierbij een richtinggevend uitgavedoel toegekend, de gemeente Beverwijk heeft deze richting gevolgd. De verschillende doelstellingen zijn participatie, compensatie apparaatskosten, toezicht & handhaving en verkiezingen, lokale culturele voorzieningen, compensatie inkomstenderving (precariobelasting, markt- en evenementenleges, toeristen- en parkeerbelasting), jeugdzorg en Wmo en welzijn.

Doelstelling (x € 1.000)

Beschikbaar

2020

Overhevelen 2021

Participatie:

340,0

258,2

81,8

Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven)

340,0

258,2

81,8

Compensatie apparaatskosten en toezicht (intern), bestaande uit:

336,0

281,0

55,0

Apparaatskosten (vervallen opschalingskorting)

165,0

165,0

0,0

Toezicht en handhaving

116,0

116,0

0,0

Extra kosten verkiezingen 2021

55,0

0,0

55,0

Lokale culturele voorzieningen

267,0

0,0

267,0

Lokale culturele voorzieningen

267,0

0,0

267,0

Compensatie inkomstenderving (intern), bestaande uit:

251,0

251,0

0,0

Precariobelasting en markt- en evenementenleges

54,0

54,0

0,0

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

197,0

197,0

0,0

Jeugdzorg en Wmo bestaande uit:

174,0

156,0

18,0

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

95,0

95,0

0,0

Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015

29,0

29,0

0,0

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief, compensatie inkomstenderving

32,0

32,0

0,0

Vrijwilligersorganisaties jeugd

18,0

0,0

18,0

Welzijn, bestaande uit

118,0

43,7

74,3

Buurt- & dorpshuizen

42,0

0,0

42,0

Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep

58,0

43,7

14,3

Compensatie ouderbijdragen peuteropvang (voorschoolse voorziening peuters)

18,0

0,0

18,0

3e tranche steunmiddelen

187,0

50,0

137,0

Aanvullende pakket re-integratie

80,3

0,0

80,3

Gemeentelijke schuldenbeleid

34,6

0,0

34,6

Bijzondere bijstand

12,0

0,0

12,0

Continuïteit van zorg

50,0

50,0

0,0

Compensatie quarantainekosten

10,1

0,0

10,1

Eindtotaal

1.673,0

1.039,8

633,2

In totaal is € 1.040 dzd toegekend aan 2020, het restant van €633 dzd wordt middels het voorstel budgetoverheveling en resultaatbestemming overgeheveld naar 2021. Het bedrag dat is benut in 2020 kom ten goede van participatie, compensatie apparaatskosten en toezicht & handhaving, jeugdzorg en Wmo, compensatie inkomstenderving en welzijn. Het resterende deel voor 2021 komt ten goede van participatie, extra kosten verkiezingen, lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd en welzijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52