Informatie

Salarislasten en inhuur

bedragen x €1.000

salarislasten begroot

salarislasten werkelijk

Verschil

Inhuur begroot

Inhuur budget

Inhuur werkelijk

Saldo verschil

Bestuur en ondersteuning

8.633,4

8.547,4

86,0

207,5

293,5

1.006,7

-713,2

Veiligheid

1.879,3

1.693,0

186,3

176,2

362,5

348,2

14,3

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.530,8

1.383,7

147,1

73,5

220,6

159,5

61,2

Economie

370,9

263,4

107,4

16,0

123,4

61,2

62,2

Onderwijs

205,7

198,4

7,3

85,0

92,3

151,9

-59,7

Sport, cultuur en recreatie

1.432,0

1.406,9

25,1

34,0

59,1

67,9

-8,9

Sociaal domein

4.910,8

4.409,3

501,5

734,8

1.236,3

1.315,7

-79,3

Volksgezondheid en milieu

1.090,2

1.088,9

1,4

-

1,4

54,6

-53,2

VHROSV

2.101,6

1.812,2

289,3

233,2

522,6

412,8

109,8

Eindtotaal

22.154,7

20.803,2

1.351,4

1.560,2

2.911,7

3.578,5

-666,8

Bestuur en ondersteuning
Er is een overschrijding op de personele lasten. Dit komt onder andere door inhuur op managementniveau gedurende een deel van het jaar, on andere vanwege de coronacrisis. Ook op andere posities binnen de overhead is ingehuurd. In 2021 wordt de formatie binnen de overhead (ondersteunende taken), in het kader van de organisatieontwikkeling, opnieuw bekeken.
Economie
Omdat vacatureruimte (die begroot was/bestemd was voor Economische Zaken) niet is ingevuld door EZ, zijn de beschreven taken niet opgepakt. Daarom zijn er lagere salarislasten geboekt dan begroot bij EZ.
Onderwijs
Om capaciteitsredenen is inhuur ingezet, wat heeft geresulteerd in hogere personele lasten.

Omschrijving

bedrag
(x €1.000)

Lasten per inwoner

Salarislasten werkelijk 2020

20.803,2

499,8

Inhuurlasten werkelijk 2020

3.578,5

86,0

Inhuur / totale loonsom + inhuur

14,7%

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52