Informatie

Verklaring afkortingen

Afkorting

Volledige naam

AIJZ

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

AU

Algemene uitkering

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BCF

Beleidsgestuurde Contract Financiering

BDK

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

BIP

Bedrijfsvoering investeringsplan

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

btw

omzetbelasting; belasting over de toegevoegde waarde

CJG

Centrum voor jeugd & gezin

CNB

Centraal Nautisch Beheer

CROW

kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus

dzd

duizend

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESIJ

Economische Samenwerking IJmond

GEM Broekpolder

Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GIDS

Gezond in de stad

GR

Gemeenschappelijke regeling

grex

Grondexploitatie

GSP

Groenstructuurplan

GVVP

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

HGMK

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HIC

High impact crimes

HVC

Oorspronkelijk Huisvuilcentrale, duurzaam afval- en energiebeheer

ING

Internationale Nederlanden Groep bank

IUSD

Integratie uitkering sociaal domein

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KCC

Klantcontactcentrum

LAP

Landelijk afvalbeheerplan

MGOIP

Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport

MJP

Meerjarenprognose grondexploitaties

MJP

Meerjarenplan, meerjarenprogramma

mln

miljoen

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MVI

maatschappelijk verantwoord inkopen

NEN

Nederlands normalisatie instituut

NSVV

kenniscentrum voor licht en verlichting

NV

Naamloze vennootschap

NZKG

Visie Noordzeekanaalgebied

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

ODIJ

Omgevingsdienst IJmond

OV

Openbaar vervoer of openbare verlichting

OZB

Onroerende zaakbelasting

PBP

Plastic, Blik en Pak

PM

Pro memorie

POH

Praktijkondersteuner huisarts

RAUM

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

REP

Regionaal Educatief Plan

RES

Regionale energiestrategie

RIJK

Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

SPUK

Specifieke uitkering stimulering sport

SROI

Social Return on Investment (werkervaringsplaatsen)

SWB

Stichting Welzijn Beverwijk

TVW

Transitievisie Warmte

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VHROSV

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VpB

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRK

Veiligheidsregio Kennemerland

VVE

vereniging van eigenaren of voor- en vroegschoolse educatie

VvEBC

Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum

VVT

Verzorging, Verpleging en Thuiszorg

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Waardering onroerende zaken

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52