Bestuur en ondersteuning

Risico's

Risico's

Gemeentefonds

 • Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven
 • De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren
 • De voorlopige uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds heeft voor Beverwijk een positief effect. Het nieuwe verdeelmodel is echter nog niet definitief en kent nog een afstemmingstraject. De uiteindelijke besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel aan het volgend kabinet. Naar nu bekend worden de herverdeeleffecten dan definitief vastgesteld en uiterlijk in de meicirculaire 2022 verwerkt.

Gemeentelijke garantstellingen

 • Gemeente Beverwijk stelt zich garant voor leningen van diverse instellingen. Er zijn geen signalen bekend dat risico’s zich gaan voordoen. Het risico wordt, mede gegeven de aanwezige waarborgen, geschat op €0.

Liquiditeit, renteresultaat

 • Het renteresultaat is structureel gedekt in de begroting.
 • Risico’s die van materiële invloed zijn op het renteresultaat worden geschat op €0.

Vennootschapsbelasting

 • Voor zowel de grondexploitaties als de overige VpB activiteiten geldt de verwachting dat er geen VpB afgedragen hoeft te worden.

ICT, informatievoorziening en beveiliging

 • Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke ICT-infrastructuur cruciaal om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven 24/7 te kunnen garanderen. Een stabiele en veilige ICT-omgeving is hierbij voorwaardelijk. Om de continuïteit te kunnen blijven garanderen is in 2020 een aanvang gemaakt met de vervanging van de netwerksystemen. Middelen zijn beschikbaar gesteld en de mogelijkheden zijn onderzocht om de stroomvoorziening in geval van calamiteiten te borgen.
 • Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (privacy) zijn belangrijke kernwaarden binnen de informatiehuishouding. Burgers moeten erop moeten kunnen vertrouwen dat zijn of haar gegevens bij ons in veilige, betrouwbare handen zijn. Aandacht blijft nodig om het beveiligings- en gegevensbeschermingsniveau op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het toetsingskader. Digitalisering brengt het risico met zich mee dat hackers informatie kunnen versleutelen. Het monitoren van het netwerk is daarom vereist om toegang door onbevoegden te kunnen detecteren. Daar is in 2020 een start mee gemaakt. Daarnaast zijn verschillende aanbevelingen doorgevoerd om aan de hoge beveiligingseisen ingevolge de BIO te kunnen voldoen. Een belangrijke beveiligingsmaatregel in 2020 is de invoering van two-factor authenticatie, waardoor het inloggen op het netwerk van Beverwijk beter beveiligd is. De invoering van alle maatregelen ingevolge de BIO zal nog tot en met 2022 duren.
 • De bestuurlijke verantwoording over de informatiebeveiliging vindt plaats volgens de voorgeschreven Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het gebruik van DigiD en Suwinet (gegevensuitwisseling volgens de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) wordt door een externe partij geaudit.
 • Alle genomen maatregelen sluiten echter niet uit dat er zich incidenten kunnen voordoen. Genomen maatregelen zijn er op gericht om de risico’s te beheersen. Hierbij wordt samengewerkt met de VNG, de Informatie Beveiligingsdienst, ketenpartners en leveranciers.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52