Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Taak
veld

Omschrijving taakveld

Omschrijving incidentele baten en lasten

Begroot
2020

Werkelijk
2020

Saldo na bestemming:

303,6

4.105,5

Incidentele lasten:

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop woningen en gronden

-102,9

0.4

Overhead

Doorontwikkeling organisatie

-85,0

-29,6

0.8

Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds

Compensatiepakket corona stelpost

-1.486,2

-990,0

1.2

Openbare orde en veiligheid

Project crisissituatie jeugd & veiligheid

-100,0

-106,0

1.2

Openbare orde en veiligheid

Veligheidswerkzaamheden kosten Sail

-35,0

-

2.1

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid rondom scholen

-55,0

-51,5

3.1

Economische ontwikkeling

Promotie activiteiten sail

-30,0

-

3.1

Economische ontwikkeling

Aanjaagregeling ondernemingsklimaat

-240,0

-240,0

3.4

Economische promotie

Toeristisch beleid

-21,1

-20,2

4.2

Onderwijs huisvesting

Budget voor Kompas imv herstel reconstructiefout

-125,0

-

5.2

Sportaccomodaties

Bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos

-150,0

-

5.7

Openbaar groen en (openl) recreatie

Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte

-424,0

-376,0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Gebiedsgericht werken

-141,0

-86,7

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Steunbedrag Kenter

-

-173,3

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Doordecentralisatie BW/MO

-90,0

-103,9

7.1

Volksgezondheid

Gezondheidsonderzoek RIVM (voor 2 jaar)

-28,0

-18,0

7.2

Riolering

Programma ruimtelijke adaptatie (effect decembercirculaire 2019)

-150,0

-80,4

7.4

Milieubeheer

Energietransitie

-250,0

-170,0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Bestrijding invasieve exoten en onkruidbestrijding begraafplaats

-30,0

-29,0

8.1

Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

-333,3

-329,6

8.2

Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten
welke te maken hebben met grondexploitaties via de
gemeentelijke exploitatie te lopen

-6.586,9

-5.791,8

8.3

Bouwen en wonen

Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

-170,0

-99,6

Totaal incidentele lasten:

-10.530,4

-8.695,6

Incidentele baten:

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop woningen en gronden

1.678,5

0.62

OZB niet-woningen

Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat

240,0

240,0

0.7

Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds

Compensatiepakket corona stelpost

1.486,2

1.486,2

0.8

Overige baten en lasten

Suppletie aangiften btw/ BCF voorgaande jaren

35,0

45,0

8.2

Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten
welke te maken hebben met grondexploitaties via de
gemeentelijke exploitatie te lopen

7.209,1

6.267,2

Totaal incidentele baten:

8.970,2

9.716,9

Totaal incidentele baten en lasten

-1.560,2

1.021,3

Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming

1.863,8

3.084,2

Taak
veld

Omschrijving taakveld

Omschrijving incidentele baten en lasten

Begroot
2020

Werkelijk
2020

Incidentele stortingen in de reserves (0.10)

0.10

Algemene reserve

Storting verkoopopbrengst woningen en gronden

-1.575,7

2.1

Verbindingsweg A8/A9

Storting Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9

-525,0

-525,0

8.2

Grondexploitaties

Storting bestemmingsreserve grondexploitaties

-602,5

-410,1

Decentralisaties

Stortingen bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

-

-366,0

Totaal incidentele stortingen

-1.127,5

-2.876,7

Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)

1.2

Openbare orde en veiligheid

Dekking project crisissituatie jeugd & veiligheid uit best.res. Decentralisaties Breed

100,0

100,0

5.2

Sportaccomodaties

Bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos

150,0

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed

141,0

141,0

6.4

Begeleide participatie

Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed

41,0

-

6.5

Arbeidsparticipatie

Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed

7,3

7,3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Dekking stijging lasten HbH uit best.res. Decentralisaties Breed

480,0

480,0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Dekking Steunbedrag Kenter uit best.res. Decentralisaties Breed

-

173,3

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Dekking Doordecentralisatie BW/MO uit best.res. Decentralisaties Breed

90,0

90,0

8.3

Bouwen en wonen

Dekking voorbereidingskrediet Kuenenplein

170,0

99,6

Decentralisaties

Onttrekking bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

-

699,5

Totaal incidentele onttrekkingen

1.179,3

1.790,7

Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

51,8

-1.086,0

Structureel saldo

1.812,1

4.170,2

'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52