Samenvatting

Bestuurlijke hoofdlijnen

2020. Een jaar dat begint met een onverwacht bezoek van de koning aan ons stadscentrum vanwege de succesvolle aanpak van de leegstand. Zo’n jaar kan niet meer stuk, dachten we. En toen kwam corona en in maart de eerste lockdown. Ons leven stond op zijn kop.

Iedereen van jong tot oud kreeg ermee te maken. Medewerkers in de zorg moesten maandenlang overuren draaien; ouderen in verzorgingshuizen leefden noodgedwongen geïsoleerd in hun kamer zonder bezoek van dierbaren; cafés en restaurants moesten sluiten en later ook de winkels; ondernemers gingen een onzekere toekomst tegemoet; scholen gingen dicht, het thuisonderwijs deed zijn intrede evenals het thuiswerken; bioscopen, theaters, musea, sportaccommodaties, pretparken… het openbare leven kwam tot stilstand.
De anderhalvemeter samenleving was een feit. En onze enige uitlaatklep leek het ‘ommetje´.
Daarnaast was er natuurlijk de voortdurende zorg om onze gezondheid en die van onze naasten. Het was en is nog steeds een zware tijd.

De coronacrisis plaatste de overheid voor nieuwe opgaven en vraagstukken. De veiligheidsregio’s schaalden op naar Grip 4 - ook veiligheidsregio Kennemerland - en namen een deel van de verantwoordelijkheid over van de gemeente. Daar waar het de handhaving van de coronamaatregelen en het managen van de openbare orde betrof.
De lokale overheden kregen de uitvoering van alle door het kabinet ingevoerde regelingen toebedeeld. De inrichting van de ambtelijke organisatie op dit nieuwe takenpakket vergde veel van het improvisatievermogen van management en medewerkers.

De focus van het college richtte zich in eerste instantie op het zoveel mogelijk in stand houden van de dienstverlening aan de burgers, oog voor de mentale veerkracht van de samenleving, een vlotte uitkering van de steunmaatregelen en de voorlichting over de coronaregels.
We hebben een speciale website ingericht, waarop steeds het laatste nieuws en relevante informatie over de maatregelen was te vinden. Het ambtelijke coronacrisisteam coördineerde alle vragen uit de samenleving over de interpretatie van de regels, het wel of niet doorgaan van evenementen, de voortgang van toekenning van TOZO en Tonk en de daarvoor benodigde capaciteit. En natuurlijk het begeleiden en faciliteren van het thuiswerken van onze medewerkers.
Na de zomer is een taskforce geformeerd met het doel op zo kort mogelijke termijn de kaders en juridische onderbouwing te formuleren voor de coronagelden van het rijk en het door de raad ingestelde herstelfonds.

De insteek van het college was proactief, vinger aan de pols en contact onderhouden met de zwaarst getroffen sectoren. Zodra er versoepelingen kwamen, hebben we ons flexibel opgesteld bijvoorbeeld bij het openstellen van de terrassen en het aanpassen van de aanjaagregeling. We hebben zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen en meegedacht om tegemoet te komen.

Alle relevante partijen en de overheid werken samen aan initiatieven en programma's om de arbeidsmarkt te versterken. Daarvoor is de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond en Doe-agenda 2020-2022 ingevoerd. We kunnen zo optimaal inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt en werkzoekenden een kans bieden op betaald werk en een volwaardige werkplek. Daarbij is omscholing met behulp van e-workshops een van de middelen.

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Cultuurmakers in de IJmond zijn een nieuw samenwerkingsverband aangegaan om de lockdown het hoofd te bieden. De gemeente heeft voor drie grote organisaties cofinanciering geregeld, zodat ze met behulp van het Provinciaal Noodfonds Cultuur overeind kunnen blijven. Ook hebben we de steunmaatregelen van het rijk één op één doorgezet naar de culturele en maatschappelijke organisaties voor wie het bedoeld was.
De Beverwijkse instellingen toonden hun veerkracht en creativiteit bij het organiseren van alternatieve activiteiten bijvoorbeeld voor de jeugd. Daarbij zochten kunstenaars, buurtwerkers en sportcoaches de samenwerking.

Veel waardering heeft het college voor de scholen. Naast de organisatie van het thuisonderwijs, waren ze samen met stichting Welzijn Beverwijk verantwoordelijk voor de noodopvang. Er is veel overleg gevoerd over de maatschappelijke rol van scholen bij het traceren van problemen bij jeugd en jongeren. Alle kinderen van zowel de basisscholen als middelbare scholen (regionaal) zijn steeds in beeld geweest. De scholen functioneerden als ogen en oren in de wijk.

Dat sluit aan bij de gewenste inrichting van de jeugdzorg, waarin we de hulp van scholen vragen. We gaan meer inzetten op een preventieve aanpak en behandeling dichtbij huis, het liefst in de gezinssituatie. Ook de impact van corona op de jeugd heeft onze nadrukkelijke aandacht.

We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze ambtelijke organisatie. Al ruim een jaar werken we op afstand en toch lopen de processen gewoon door. De extra druk van de uitvoering van coronagerelateerde werkzaamheden heeft niet verhinderd dat ook hard gewerkt is aan de voortgang van onze ambities. We noemen er een aantal:  

  • de verkenning van alle bestaande en toekomstige ontwikkelingen aan de oost- en westkant van de A22 heeft geleid tot een coherent beeld van de potentie en reikwijdte van dit gebied voor woningbouw en bedrijvigheid. Om de samenhang van activiteiten en samenwerking tussen partijen te coördineren is het programma Spoorzone ingericht.
  • de opgave om van Landgoed Adrichem een ‘state of the art’ sportaccommodatie en een toekomstbestendig, aangenaam, recreatief stadspark te maken, verloopt volgens planning. Inmiddels wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de laatste fase.
  • deels vanwege de invoering van de Omgevingswet en de daarvoor vereiste Omgevingsvisie zijn op diverse beleidsterreinen visies opgesteld of voorbereid: de woonvisie, groenvisie, mobiliteitsvisie, transitievisie warmte, visie gezondheid en luchtkwaliteit. Voor zover de coronamaatregelen het toestonden heeft hierbij particpatie met de samenleving plaatsgevonden. Soms hebben de beperkingen echter geleid tot vertraging of uitstel van het proces.
  • voor de herinrichting van de Kuenenpleinbuurt is een gebiedsvisie vastgesteld, waarin de woningcorporaties voorzien in de bouw van tientallen nieuwe duurzame huur- en koopwoningen in combinatie met een aantrekkelijke groene woonomgeving.
  • samen met de gemeente Heemskerk en de woningcorporaties is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor Oosterwijk. Daarbij bespreken we hoe de wijk sociaal en fysiek in 2040 moet worden en welke inspanningen daarvoor nodig zijn.
  • de ontwikkeling van Binnenduin is volop doorgegaan. De eerste woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar naderen hun voltooiing. De start van de verkoop van de vrije kavels in het Zuidelijk Veld kon op veel belangstelling rekenen. En met groot enthousiasme is de sportkooi bij de Montessorischool in gebruik genomen.

Nu de besmettingscijfers dalen en de eerste versoepelingen een feit zijn, hoopt het college op een voorspoedig herstel van de lokale economie en het openbare leven. Daartoe is onlangs de aanvraagprocedure voor subsidie uit het Beverwijkse herstelfonds gestart. Doel is de lokale bedrijvigheid en samenleving helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. We doen nadrukkelijk een beroep om initiatieven te ontwikkelen die het toerisme, de werkgelegenheid, maatschappelijke sectoren als sport, cultuur en welzijn stimuleren.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52