Bestuur en ondersteuning

Taakvelden

Burgerzaken (0.2)

Wat wil de raad bereiken?

  • Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteit- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften/uittreksels en naturalisatie.
  • Organiseren van verkiezingen en referenda.
  • Optimaliseren en toekomstbestendig maken van de dienstverlening vanuit onder andere de gastvrijheidsformule "Beverwijk Gastvrij" wat leidt tot een grotere klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

  • Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten
  • Het bevorderen van bereikbaarheid en toegankelijkheid met een hoge mate van gastvrijheid.
  • Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid
  • Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtig mix van generaties ontstaat
  • Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie

Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten
Binnen het team publieke dienstverlening is een project gestart dat het mogelijk maakt om burgerzaken producten volledig digitaal aan te bieden, zoals geboorteaangifte, verhuizingen en overlijdens. Dit project wordt afgerond in het 1 e kwartaal van 2021.

Het bevorderen van bereikbaarheid en toegankelijkheid met een hoge mate van gastvrijheid.
In 2020 is de website volledig vernieuwd. Hierbij zijn, daar waar mogelijk, extra producten toegevoegd.
De volledige website is op B1 taalniveau geschreven en het aanvragen van producten en diensten is vereenvoudigd.
Ook is er een feedbackknop toegevoegd dat ons ‘realtime’ informatie vanuit de klant geeft. Hiermee kunnen we de website blijvend verbeteren.
De website is digitoegankelijk. In 2020 heeft Beverwijk voor de website een digitoegankelijkheidsverklaring ontvangen. Verbeterpunten worden in 2021 verder uitgewerkt. In 2020 is live chat geïntroduceerd.

Door de Coronamaatregelen is een extra corona website gelanceerd voor inwoners en ondernemers van Beverwijk.

Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid
Tot de uitbraak van het Coronavirus heeft in 2020 maandelijks een overleg plaatsgevonden tussen het cluster adresonderzoek, team Veiligheid en het team VTH. Signalen die adresonderzoek ontving vanuit het RvIG werden daar besproken, om een integrale aanpak mogelijk te maken. Fysieke adrescontroles zijn vanaf maart vanwege Corona geminimaliseerd. De functie van adresonderzoek binnen het team Publiek dienstverlening is geformaliseerd, waardoor het een duidelijke plek heeft gekregen.

Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtig mix van generaties ontstaat
In de voorbereiding naar de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 is eind 2020, naast het aanschrijven van het bestaande bestand, een werving voor nieuwe stembureauleden gedaan via de sociale media. Tevens is door het Ministerie van BZK een landelijke werving gestart voor nieuwe stembureauleden. Daarop zijn veel reacties ontvangen.

Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie

In het eerste kwartaal 2020 is opgehaald wat er nodig is in de organisatie om te werken volgens de communicatievisie. Na het tweede kwartaal is vanwege de uitbraak van COVID-19 en de thuiswerkzaamheden dit onderdeel (nog) niet verder gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52