Paragrafen

Financiering

Treasurybeleid

  • In het treasurystatuut zijn de kaders voor het opstellen en uitvoeren van het treasurybeleid beschreven. ( Treasurystatuut 2020 ). De uitgangspunten hiervan zijn vooral gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
  • Het treasurybeleid over 2020 is uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke randvoorwaarden en conform de uitgangspunten zoals vermeld in de programmabegroting 2020.

Informatievoorziening

  • In de voorjaarsnota’s is een liquiditeitsoverzicht opgenomen. De programmabegroting en jaarstukken geven informatie over beleid en uitvoering daarvan. De jaarstukken geven daarbij ook inzicht in de liquiditeitspositie van de gemeente.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52