Jaarrekening

Afgesloten kredieten

Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000)

Omschrijving activum

Raadsbesluit

Startdatum
(jaartal
krediet votering)

Gevoteerd
krediet

Investering

Afwijking

Bijdragen derden
(inkomst)

Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)

Reconstructie Begoniahof e.o.

INT-17-40272

2018

479,5

215,1

264,4

Reconstructie Wingerd e.o.

INT-17-40272

2018

220,0

191,9

28,1

Verv. Rijbaanverharding Parallelweg noord

INT-19-52830

2020

320,0

303,1

16,9

Vervangen OV Masten 2020

INT-19-52830

2020

110,0

128,8

-18,8

Sportaccommodaties / MGOIP

Aanpassen verlichting voetbalverenigingen

INT-19-53158

2019

36,3

39,8

-3,5

5,9

Kunstgrasveld 3 De Kennemers

INT-19-53158

2020

520,3

419,8

100,5

73,5

Kogelslingerkooi / discuskooi AV DEM

INT-19-53158

2020

80,0

84,6

-4,6

14,8

Overige

Noorderkade kadewand

INT-19-48909

2018

97,0

97,0

0,0

Aanleg voetpaden Wijkermeer

INT-19-47418

2019

127,5

307,7

-180,2

182,7

Bedrijfsmiddelen (BIP)

BIP 2018 categorie Hardware en software

Begroting

2018

40,0

47,1

-7,1

BIP 2020 categorie Vervoermiddelen

Begroting

2020

25,0

25,0

0,0

Toelichting afwijkingen groter dan €25 dzd

Openbare ruimte

  • Reconstructie Begoniahof. Bij de uitwerking van het project bleek dat het effectiever was de benodigde waterberging voor het behalen van de wateropgave, onder de wegverharding toe te passen in plaats van in de groenvoorziening. Deze aanpassing heeft tot aanzienlijk lagere projectkosten geleid.
  • Reconstructie Wingerd. Omdat het project nagenoeg gereed is en in gebruik, is besloten het krediet eind 2020 af te sluiten zodat in 2021 wordt gestart met afschrijven. De laatste werkzaamheden worden begin 2021 uitgevoerd en de kosten daarvan (ongeveer €10 dzd) worden geboekt in 2021. Het totale project laat dan een klein voordelig resultaat zien.

Sportaccommodaties

  • De bijdragen van derden betreffen de ontvangen Spuk subsidies 2020.
  • De lagere lasten bij het krediet Kunstgrasveld 3 De Kennemers komt doordat er bij de aanbesteding voor een lager bedrag is ingeschreven dan geraamd. De raming is gebaseerd op ervaring en aanbestedingen uit het verleden maar de marktwerking laat op dit moment zien dat er lager wordt ingeschreven door partijen.  

Overig

  • Aanleg voetpaden Wijkermeer. Per saldo is er geen sprake van een nadeel. Conform de planning wordt de overschrijding van de lasten gecompenseerd door bijdragen van derden/subsidie.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52