Samenvatting

Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming 2020

Bedrag (x € 1.000)

1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2020

4.105,5

2 Voorgestelde budgetoverheveling

-887,1

3 Storting in de algemene reserve

3.218,4

4 Resultaatbestemming

-675,7

5 Resultaat exploitatie rekening 2020 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4)

2.542,7

 1. Dit is het jaarrekeningresultaat na reservemutaties over 2020
 2. Voorgestelde budgetoverheveling. Zie de tabel hieronder en de financiële toelichting bij de betreffende taakvelden.
 3. Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
 4. Het college stelt voor om van het positieve resultaat €676 dzd te bestemmen voor het restant van de budgetoverhevelingen waarbij in het betreffende taakveld onvoldoende financiële ruimte is, zie hieronder.
 5. Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve

Budgetoverheveling

 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2021.
 • De voorgestelde budgetoverhevelingen hebben betrekking op de uitwerking van de ambities uit het collegeprogramma en op activiteiten waarvoor in de begroting 2020 eenmalig budget beschikbaar is gesteld. De uitwerking hiervan is niet afgerond in 2020 en om dit in 2021 te kunnen voortzetten is budget nodig in 2021.
 • Er is sprake van een budgetoverheveling als er voldoende financiële ruimte is binnen het betreffende taakveld. Dit is niet het geval bij alle taakvelden.
 • Er wordt voorgesteld een bedrag van €887 dzd aan budget over te hevelen.

Nr

Portefeuille-houder

Programma

Taakveld

Omschrijving

Bedrag (x €1.000)

1

H. Erol

0 Bestuur en Ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

Compensatiepakket Corona

496,2

2

B. van den Berg

5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago

55,6

3

B. van den Berg

5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met oa aandacht voor de stadsentree

33,6

4

H. Niele

5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

Ontvangen middelen meicirculaire 2020 voor ontwikkelien integrale kerkenvisie. Wordt in 2021 uitgevoerd

25,0

5

H. Erol

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verder uitwerken speelruimtebeleid: aanpak openbare ontmoetings- en sportplekken voor jeugd ouder dan 12 jaar.

28,0

6

H. Erol

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De nazorg voor de nieuw geplante iepen uitvoeren na de grote iepenziekte van 2020.

48,0

7

H. Niele

6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Alsnog uitvoeren van activiteiten die door corona niet konden worden uitgevoerd of later zijn gestart

83,7

8

B. van den Berg

6 Sociaal Domein

6.5 Arbeidsparticipatie

Ontvangen middelen meicirculaire 2020 t.b.v. invoering (uitgestelde) Wet Inburgering

82,0

9

H. Niele

6 Sociaal Domein

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Voorkomen van dak- en thuisloosheid specifiek onder de doelgroep met GGZ problematiek en/of uitstroommaatschappelijke opvang door middel van opzet Skaeve Huse

35,0

Totaalbedrag voor budgetoverheveling:

887,1

Resultaatbestemming

 • Indien er geen ruimte is binnen een taakveld kan geen budget worden overgeheveld. Voor het restant wordt daarom resultaatbestemming voorgesteld.
 • Punt 1 tot en met 3 zijn toegelicht onder budgetoverheveling/resultaatbestemming in de programma's
 • Bij de decembercirculaire is het 3e compensatie-pakket beschikbaar gesteld. Een deel van deze middelen is nodig in 2021. De bij de decembercirculaire ontvangen middelen zijn niet meer verwerkt in de begroting. Daarom kan geen budget worden overgeheveld, maar wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.
 • Vanuit de corona steunpakketten zijn middelen ontvangen van het Rijk om bepaalde lasten te compenseren. Voor lasten van Wmo en Jeugdzorg zijn de tekorten die door extra lasten zijn ontstaan, gedekt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Voorgesteld wordt om de middelen die ontvangen zijn van het Rijk ter dekking van de hogere lasten voor jeugd en Wmo van €206 dzd, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed (5).
 • Over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 hebben we van de rijksoverheid  €158 dzd ontvangen als compensatie voor de gederfde parkeerinkomsten door corona. Deze baten maken onderdeel uit van het steunpakket en zijn verantwoord in taakveld Overige baten en lasten (0.8). Door de relatie met parkeren en het beleid dat parkeerinkomsten worden toegevoegd aan het parkeerfonds (6), ligt het in lijn dat deze ontvangen compensatie wordt gestort in het parkeerfonds (bestemmingsreserve parkeren).
 • Er wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag €676 dzd te bestemmen.

Resultaatbestemming in detail

Bedrag
(x €1.000)

1

Startnotitie MKB innovatiefonds (3.3)

25,0

2

Beleidsplan toerisme (3.4)

25,0

3

Herstel reconstructiefout 't Kompas (4.2)

125,0

4

Compensatiepakket Corona 3e tranche (0.7)

137,0

5

Ontvangen middelen voor jeugd Wmo steunpaketten toevoegen aan bestemmingsreserve Decentralisaties (0.8)

205,7

6

Ontvangen compensatie gederfde parkerinkomsten toevoegen aan de bestemmingsreserve parkeren (0.8)

158,0

Totaalbedrag voor resultaatbestemming

675,7

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52