Samenvatting

Verloopoverzicht algemene reserve

Omschrijving

Raadsbesluit

Onttrekking / Storting

Bedrag
(x€1.000)

Saldo algemene reserve ultimo 2019 voor resultaatbestemming

11.605,6

Resultaat exploitatierekening 2019

Rekening 2019

Storting

1.753,5

Budgetoverhevelingen 2019

Rekening 2019

Onttrekking

-802,3

Saldo algemene reserve ultimo 2019 na resultaatbestemming

12.556,7

Stortingen / onttrekkingen 2020:

Verkoopopbrengsten vastgoed

INT-20-54675

Storting

1.575,7

Spaardoelstelling

Begroting 2020

Storting

450,0

Opheffen milieu-innovatiereserve

Nota res/voorz

Storting

19,5

Storting in herstelfonds

INT-20-57318

Onttrekking

-1.000,0

Bijdrage progr ruimt. adapt. VJN 2020-19

VJN 2020

Onttrekking

-70,7

Saldo algemene reserve ultimo 2020 voor resultaatbestemming

13.531,2

Resultaat exploitatierekening 2020

Rekening 2020

Storting

4.105,5

Budgetoverhevelingen 2020

Rekening 2020

Onttrekking

-887,1

Resultaatbestemming 2020

Rekening 2020

Onttrekking

-675,7

Saldo algemene reserve ultimo 2020 na resultaatbestemming

16.073,9

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52