Bestuur en ondersteuning

Financiële toelichting

Reserves programma Bestuur en ondersteuning (0)

Toevoeging aan reserve €2,9 mln

  • Parkeerbelasting (0.63) ; er is €862 dzd gestort in de parkeerreserve, dit is €313 dzd lager dan begroot omdat de inkomsten betaald parkeren en naheffingen lager zijn door Covid-19.
  • Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); er is €1,6 mln aan verkoopopbrengsten van woningen en gronden gestort in de algemene reserve.
  • Treasury (0.5) ; er is €12 dzd gestort in de bestemmingsreserve afval. De ontvangen garantstellingsprovisie van de HVC is hoger dan begroot. Door de directe relatie met het taakveld Afval (7.3) en afvalstoffenheffing wordt dit voordelig saldo verevend met deze bestemmingsreserve.
  • Overige baten en lasten (0.8); zoals begroot is de spaardoelstelling van €450 dzd gestort in de algemene reserve

Onttrekking aan reserve €570 dzd

  • Burgerzaken (0.2) ; zoals vastgesteld in de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €37 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020, voor projecten voor digitale dienstverlening. Hiervan is €10 dzd toegekend aan taakveld burgerzaken.
  • Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); er is €49 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.
  • Bestemmingsreserve stadhuis (0.10) ; er is €511 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52