Samenvatting

Balanspositie

De balans van gemeente Beverwijk bestaat uit verschillende posten (bezittingen, schulden en eigen vermogen), deze worden hierna kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen bij de toelichting op de balans in de jaarrekening.

 • Het balanstotaal is, ten opzichte van de balanspositie per 31 december 2019, toegenomen met €1,6 mln.
 • Immateriële vaste activa; bijdragen aan activa in eigendom van derden.
 • Materiële vaste activa; dit betreft de belangrijkste bezittingen zoals grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. De mutatie van deze post bestaat uit de nieuwe investeringen minus de afschrijvingen en afwaarderingen van het boekjaar 2020. Per saldo is de afname €1,5 mln.
 • Financiële vaste activa; bezittingen waarvan het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd met een financieel karakter zoals een deelneming in andere organisaties. Per saldo is de toename €0,7mln.
 • Voorraden onderhanden werk; op deze post worden de grondexploitaties verwerkt. Gedurende de looptijd worden de kosten en opbrengsten geparkeerd op de balans. Jaarlijks wordt beoordeeld of er tussentijdse winst genomen moet worden. Onderhanden werk betreft in feite werkzaamheden die nog niet doorberekend zijn. Deze post is toegenomen met €4,9 mln. Dit is het saldo van de nieuwe investeringen minus de opbrengsten van het boekjaar 2020.
 • Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €2,8 mln. Dit komt door de afname van de vorderingen op openbare lichamen en de rekening-courant verhoudingen met het Rijk. De gemeente moet overtollige middelen onderbrengen (via rekening-courant) bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
 • De overlopende activa is toegenomen met €0,3 mln.
 • Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves en gerealiseerde resultaat in de jaarrekening) is de sluitpost van de balans (bezittingen - schulden). Dit is toegenomen met €3,5 mln.
 • De voorzieningen zijn toegenomen met €0,3 mln.
 • De vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar zijn afgenomen met €4,0 mln. Dit komt door reguliere aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
 • De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €0,3 mln. Dit komt door een afname van het crediteurensaldo.
 • Overlopende passiva; dit zijn kosten die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald en nog te besteden voorschotten. Deze post is toegenomen met €2,1 mln.

Activa

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.817,0

1.883,9

Materiële vaste activa

88.859,0

90.331,9

Financiële vaste activa

17.800,1

17.143,7

Totaal vaste activa

108.476,1

109.359,4

Vlottende activa

Voorraden

7.790,4

2.883,5

Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

25.954,9

28.719,6

Liquide middelen

728,0

729,8

Overlopende activa

1.034,3

713,8

Totaal vlottende activa

35.507,6

33.046,7

Totaal generaal

143.983,7

142.406,0

Passiva

Ultimo 2017

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

39.812,5

36.289,4

Voorzieningen

8.934,5

8.652,2

Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer

84.265,6

88.282,7

Totaal vaste passiva

133.012,7

133.224,2

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

4.637,9

4.937,8

Overlopende passiva

6.333,1

4.244,0

Totaal vlottende passiva

10.971,0

9.181,8

Totaal generaal

143.983,7

142.406,0

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52