Jaarrekening

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.817,0

1.883,9

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.817,0

1.883,9

Materiële vaste activa

88.859,0

90.331,9

- Investeringen met een economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

384,5

384,5

- overige investeringen met een economisch nut

64.738,2

66.930,1

- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.358,3

12.651,9

- Investeringen in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut

11.378,1

10.365,4

Financiële vaste activa

17.800,1

17.143,7

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

214,0

218,6

- overige verbonden partijen (privaatrechterlijk)

- Leningen aan:

- openbare lichamen

15.000,0

15.000,0

- woningbouwcorporaties

33,1

36,9

- Overige langlopende leningen u/g

2.538,2

1.873,4

- Overige uitzettingen met rente typische looptijd van een jaar of langer

14,7

14,7

Totaal vaste activa

108.476,1

109.359,4

Vlottende activa

Voorraden

7.790,4

2.883,5

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

7.790,4

2.883,5

Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

25.954,9

28.719,6

- Vorderingen op openbare lichamen

8.765,6

7.267,9

- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

9.217,7

14.614,4

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

539,9

588,4

- Overige vorderingen

7.431,6

6.248,9

Liquide middelen

728,0

729,8

- Kassaldi

25,8

20,3

- Bank- en girosaldi

702,2

709,5

Overlopende activa

1.034,3

713,8

- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

246,2

64,4

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

788,0

649,4

Totaal vlottende activa

35.507,6

33.046,7

Totaal generaal activa

143.983,7

142.406,0

Passiva

Ultimo 2017

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

39.812,5

36.289,4

- Algemene reserves

18.615,1

16.689,5

- Bestemmingsreserves

17.091,9

17.846,4

- Resultaat na bestemming

4.105,5

1.753,5

Voorzieningen

8.934,5

8.652,2

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.505,0

4.563,1

- Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

4.429,5

4.089,1

Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer

84.265,6

88.282,7

- Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

84.231,7

88.251,7

- Waarborgsommen

34,0

31,0

Totaal vaste passiva

133.012,7

133.224,2

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

4.637,9

4.937,8

- Overige schulden

4.637,9

4.937,8

Overlopende passiva

6.333,1

4.244,0

- Nog te betalen bedragen

1.915,3

1.507,2

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

4.280,3

2.658,4

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

137,5

78,4

Totaal vlottende passiva

10.971,0

9.181,8

Totaal generaal passiva

143.983,7

142.406,0

Gewaarborgde geldleningen

130.605,6

125.326,8

Garantstellingen

14.146,1

14.144,7

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52