Samenvatting

Rekeningresultaat

In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Aangepaste

Staat van baten en lasten

Begroting

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2020

2020

W-B

0

Bestuur en ondersteuning

68.835,7

70.843,3

2.007,6

1

Openbare orde en veiligheid

-5.546,4

-5.523,2

23,1

2

Verkeer en vervoer

-7.640,4

-7.522,6

117,8

3

Economie

-904,8

-1.405,0

-500,2

4

Onderwijs

-4.301,5

-4.325,9

-24,4

5

Sport, cultuur en recreatie

-10.150,3

-9.455,7

694,5

6

Sociaal domein

-36.968,0

-35.264,2

1.703,8

7

Volksgezondheid en milieu

-2.889,2

-2.561,1

328,1

8

VHROSV

-1.899,7

-1.262,4

637,3

Saldo voor bestemming

-1.464,5

3.523,1

4.987,6

Toevoegingen aan reserves

2.753,3

4.672,7

1.919,4

Onttrekkingen aan reserves

4.521,4

5.255,0

733,6

Saldo na bestemming

303,6

4.105,5

3.801,8

Verklaring verschil op hoofdlijnen

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52