Economie

Taakvelden

Economische ontwikkeling (3.1)

Wat wil de raad bereiken?

 • Het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat in Beverwijk en versterken van de concurrentiekracht van het Beverwijkse en IJmondiale bedrijfsleven
 • Ondersteunen van ondernemersinitiatieven met als resultaat een hogere organisatiegraad en het door ondernemers beter kunnen benutten van de economische kansen.
 • Regionale samenwerking economische zaken met als resultaat effectiever economisch beleid en promotie en een IJmondiale economische groei.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Visie bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen

 • We hebben uitvoering gegeven aan diverse onderdelen van het ‘Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019 - 2023’. Concrete voorbeelden zijn onder meer de aanleg van een glasvezelnet, speciale voetpaden op de Wijkermeer, extra gemarkeerde fiets-suggestiestroken en de herinrichting van de rotonde Wijkermeerweg-Kanaalweg. De lancering van de branding voor het bedrijventerrein, te weten Beverwijk Business Dock. Dit project is samen met vele stakeholders is doorlopen met een groot enthousiasme.
 • Een wezenlijk onderdeel is ook het verder vormgeven van de samenwerking met de ondernemers en belanghebbenden op de bedrijventerreinen. De oprichting van de Stichting Business Docks in 2020 is daarbij een belangrijke stap.
 • De uitwerking van de visie bedrijventerrein Beverwijk en de nota 'Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg geeft ook richting aan de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Spoorgebied. (Zie hiervoor ook taakveld ruimtelijke ordening en webpagina vastgesteld beleid )

Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

 • De raad heeft via de Voorjaarsnota 2020 ingestemd met het voortzetten van de Aanjaagregeling in 2021. Bij de behandeling van de begroting 2021 is de termijn vervolgens verlengd t/m 2022. Op basis van het advies van de adviescommissie heeft het college in november 2020 een besluit genomen over de verdeling van de beschikbare middelen voor 2021.
 • Voor de toegekende middelen uit de Aanjaagregeling voor 2020 heeft het college in maart 2020 besloten om zich, vanwege de corona-uitbraak, soepel op te stellen ten aanzien van de aangevraagde en beschikte ondernemersactiviteiten voor de Aanjaagregeling in 2020. Dit vanuit de redenatie dat deze activiteiten, waar praktisch uitvoerbaar en haalbaar, alsnog in dat jaar tot uitvoering konden worden gebracht.

Invulling leegstaande panden, gastvrij centrum en verbetering winkelaanbod

 • Op basis van de Visie Stadscentrum Beverwijk en de Pijler Winkelprogramma is samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC) gewerkt aan het vullen van leegstaande panden, de uitstraling van o.a. gevels, de verbetering van het bestaande winkelaanbod, maar ook de aanpassing van huurtarieven en huurvormen. De datingsite beverwijkstartup.nl en de door de VvEBC aangetrokken matchmaker vervullen een belangrijke rol bij het zoeken naar een huurder voor lege panden. Zelfs in corona tijd zijn er nog 15 panden gevuld door de samenwerking tussen gemeente, ondernemers, eigenaren en de VvEBC. Ook zien we een toename van het wonen boven winkels. Het leegstandspercentage van de winkels in het hoofdwinkelgebied bedroeg eind 2020 8,4% ten opzichte van 25,6 % in 2015 bij de start van de visie Stadscentrum Beverwijk. De detailhandel en horeca zijn hard getroffen door corona en de daar uit volgende maatregelen zoals de lockdown. Of we de lijn van een dalende leegstand kunnen voortzetten is de vraag.

Uitvoering Made in IJmond; Maakindustrie, Techport, offshore wind ·

 • Vanuit de ESIJ - de Economische Samenwerking IJmond - is het ESIJ Jaarplan 2020 uitgevoerd. Dit plan bevat projecten ter versterking van de maak- en onderhoudsindustrie en de havenontwikkeling/offshore-sector. Dit zijn voor Beverwijk en de IJmond economische focus-sectoren. Techport en AYOP vervullen een belangrijke rol bij de projectuitwerkingen. De ESIJ heeft in 2020 financieel bijgedragen aan meerdere initiatieven van Techport en van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP).
 • Met behulp van de financiële bijdrage heeft Techport gewerkt aan de realisatie van hun Meerjarenagenda. Eén van de activiteiten was de organisatie van de Techport Technologieweek. Bij dit grootschalige promotie-event worden oudere leerlingen van het basisonderwijs en de jonge leerlingen van het voortgezet onderwijs, als ook hun ouders en docenten, in aanraking gebracht met de zeven werelden van technologie. Achterliggend doel is het enthousiasmeren van leerlingen om tzt een technische opleiding te kiezen en daarmee op de langere termijn voor voldoende aanwas van geschikte personeel voor de IJmondiale maak- en onderhoudsindustrie te zorgen (zie ook programma 4, Onderwijs).

Regionale positionering en profilering

 • Het college heeft binnen de regio gewerkt aan; verbeterde gemeentelijke betrokkenheid, positionering en profilering, dit doen we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de provincie Noord-Holland. In dat kader werken we ook nauw samen met regionale partners zoals Techport en AYOP. Het college richt zich daarbij vooral op de voor Beverwijk en de regio belangrijke economische sectoren.

In MRA-verband is o.a. ingezet op de beoogde oprichting van Invest MRA, de voorbereiding voor de Verstedelijkings-strategie, de doorontwikkeling van House of Skills, de Green Deal MRA en de Plabeka-monitor. Voorbeelden van projecten waar vanuit het Projectbureau NZKG aan is gewerkt zijn onder meer het NOVI-gebied, de ruimtelijke impact van de energietransitie, de zeecruise, de Ruimte-intensiveringsmonitor en het NZKG-Uitvoeringsprogramma.

Energietransitie en offshore wind ·

 • De ontwikkeling van de offshore wind met de nieuw aan te leggen windparken op zee heeft de nodige gevolgen voor Beverwijk en de IJmond. De energietransitie en de doorontwikkeling van de offshorewind-sector bieden economische kansen voor het lokale bedrijfsleven voor bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de betreffende parken.
 • De energietransitie heeft ook impact op de omgevingskwaliteit en heeft ruimtelijke consequenties, zoals bijvoorbeeld rondom de aanlanding van de windparken en de te realiseren transformatorstations (uitgevoerd door TenneT)

Deze initiatieven op het grondgebied van Beverwijk zijn nodig om de diverse grootschalige energieprojecten te kunnen realiseren die bijdragen aan de nationale en provinciale energietransitie. Het betreft concreet de aanlanding van 3 windparken op zee (HKN, HKwA en HKwB) waarvoor een nieuw kabeltracé tussen de kust en de Kagerweg) inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat moet worden gerealiseerd, als ook een netverzwaring tussen Beverwijk en Oterleek waarbij ook een GIS (of schakel)station moet worden gebouwd aan de Ringvaartweg (Zie hiervoor ook taakveld ruimtelijke ordening).

Duurzaamheid
In samenwerking met GreenBiz, provincie Noord-Holland, de IJmond en Omgevingsdienst IJmond is gewerkt aan nieuwe Green Deal, deze is in 2020 ondertekend en uitgerold.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Centrumaanpak toepassen in andere hoofdwinkelstructuur gebieden
Deze aanpak is zo op maat gemaakt dat deze toegepast kan worden in andere gebieden. De aanpak is nog vanwege corona niet in alle gebieden ingezet.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Detailhandel

 • Door de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en VvE centrum Beverwijk hebben partijen zich ingezet voor het centrum Beverwijk. Dit heeft geresulteerd in huurprijsaanpassingen, andere contractvormen, compacter maken centrum, transformatie naar andere functie, meer wonen toevoegen aan en rondom centrum. Deze aanpak-samenwerking heeft landelijke aandacht gekregen en was ook de aanleiding voor een werkbezoek van Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Mona Keijzer aan Beverwijk in februari 2020 en het winnen van de NRW Marketing Award 2020 voor het LEV-programma.

Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

 • In reactie op de corona-uitbraak besloot het college direct in maart tot een meer flexibele en soepele opstelling ten aanzien van aangevraagde en beschikte ondernemers-activiteiten voor 2020. Dit om betrokken ondernemers te helpen bij de uitwerking en impact van de corona-crisis en toch de doelen van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat te kunnen blijven realiseren. Gedurende 2020 heeft dit geleid tot meerdere collegebesluiten en aanpassingen van afgegeven subsidiebeschikkingen.

Corona-maatregelen

 • Om gericht te kunnen inspelen op de behoeften van de lokale ondernemers in maart 2020 is snel een speciaal Beverwijks ondernemerssteunpunt opgericht. Ondernemers konden hier zowel digitaal als telefonisch terecht met hun vragen. In de beginfase van de corona-uitbraak, maar ook na de uitvaardiging van nieuwe (Rijks)maatregelen is hier door ondernemers veelvuldig gebruik van gemaakt. Voorbeelden van andere ondernemers gerichte maatregelen die in 2020 zijn opgepakt, zijn onder meer het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen, de uitkering van de TOZO-middelen, regelmatige afstemmingsoverleggen met vertegenwoordigers van bijv. de detailhandel en horeca als ook de start van het opstellen van het Beverwijkse Herstelfonds (zie ook programma Sociaal Domein).
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52