Economie

Financiële toelichting

Economische ontwikkeling (3.1) ; voordelig saldo €62 dzd

  • De lasten zijn lager dan begroot. Het budget voor promotie activiteiten rondom Sail2020 is niet benut omdat het evenement niet doorging door corona. Daarnaast zijn de salarislasten en de lasten Economische samenwerking IJmond iets lager dan begroot.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3) ; voordelig saldo €2 dzd

  • De lasten zijn lager dan begroot omdat het budget voor het opstellen van de startnotitie  Beverwijks MKB Innovatiefonds niet is benut. Het college stelt voor om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van €25 dzd te bestemmen voor het opstellen van de startnotitie.
  • De inkomsten van de marktgelden zijn lager dan begroot. Door de verscherpte maatregelen door corona waren er minder marktkraamhouders. Verder is het al enige jaren een  landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders terugloopt. Er zijn extra kosten gemaakt om de weekmarkt corona-proof te laten verlopen.

Economische promotie (3.4) ; nadelig saldo €564 dzd

  • Lagere lasten toerisme en recreatie omdat er in 2020 niet gewerkt is aan het integraal ruimtelijk-economisch plan, kwaliteitsimpuls en opstellen beeldkwaliteitsplan voor Wijk aan Zee en beleidsplan toerisme. Het college stelt voor om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van €25 dzd te bestemmen voor het beleidsplan toerisme.
  • Bij de vermakelijkhedenretributie is er sprake van hogere lasten en lagere baten. Gelet op de cassatieprocedure is de voorziening dubieuze debiteuren opgehoogd, dit is aan de lastenkant verwerkt. In de verordening wordt een ondergrens van 1 mln bezoekers gehanteerd voor het opleggen van vermakelijkhedenretributie. Vanwege de coronacrisis wordt verwacht dat dit aantal in 2020 niet gehaald is, waardoor er geen vermakelijkhedenretributie over 2020 opgelegd kan worden.
  • De inkomsten uit toeristenbelasting zijn lager dan begroot. Via het gemeentefonds hebben we voor gederfde inkomsten uit toeristenbelasting een compensatie van €38 dzd gekregen voor de periode tot 1 juni. Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd, in 2021 wordt toeristenbelasting over 2020 opgelegd op basis van aangifte. Vanwege de coronacrisis worden, op basis van landelijke signalen, 70% minder overnachtingen over 2020 verwacht. Hiermee is rekening gehouden met de te verwachte opbrengst over 2020.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52